Rekrutacja uczestników projektu „Akademia Kompetencji – doskonalenie kompetencji uczniów szczecińskich szkół”  na rok szkolny 2021/2022

 Szkoła Podstawowa nr 65 w Szczecinie zgodnie z przyjętym Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie powadzi nabór uzupełniający uczestników na wymienione poniżej rodzaje zajęć.

Zajęcia dodatkowe dla uczniów prowadzone metodą eksperymentu:

 

Rodzaj zajęć

Uczniowie ubiegający się o przyjęcie

Liczba miejsc

Termin rekrutacji

Wymagane dokumenty

rekrutacyjne

chemia

Uczniowie, którzy w roku szkolnym  2021/2022 będą uczęszczać do  klas VII i VIII

15

23.06.2021-10.09.2021

·        Formularz zakresu danych osobowych –załącznik 2

·        Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik 3

·        Deklaracja uczestnictwa w projekcie – załącznik 4

fizyka

Uczniowie, którzy w roku szkolnym  2021/2022 będą uczęszczać do  klas VII i VIII

9

23.06.2021-10.09.2021

matematyka

Uczniowie, którzy w roku szkolnym  2021/2022 będą uczęszczać do  klas VI i VII

8

23.06.2021-10.09.2021

Laboratoria informatyczne

Uczniowie, którzy w roku szkolnym  2021/2022 będą uczęszczać do  klas VI i VII

20

23.06.2021-10.09.2021

W zajęciach edukacyjno – zawodowych będą brali uczniowie klas VII-VIII zakwalifikowani do projektu. Na te zajęcia nie będzie prowadzona dodatkowa rekrutacja.

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest:

a) akceptacja postanowień Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie,

b) poprawne wypełnienie i złożenie w sekretariacie szkoły wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.

Proces rekrutacji będzie przebiegał z respektowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne należy składać w sekretariacie szkoły lub u wicedyrektor Barbary Rachuty.