ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W SZCZECINIE
Ul. Młodzieży Polskiej 9 w Szczecinie
ogłasza
III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
„Najpiękniejsza Maska Karnawałowa”

Cele konkursu:
- rozwijanie kreatywności, wrażliwości artystycznej oraz uzdolnień dzieci i młodzieży,
- pielęgnowanie tradycji karnawałowych,
- wzbogacenie i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

REGULAMIN
Warunki uczestnictwa:
1.Z każdej szkoły, z jednego poziomu edukacyjnego można  zgłosić/ wysłać maksymalnie 5 prac plastycznych.
2.Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:
a.I kategoria – uczniowie klas 0-III szkół podstawowych
b.II kategoria – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
3.Technika pracy  - dowolna (wyklejana, naklejana, wydzierana, z użyciem tkaniny, papieru, cekinów, piór itp.)
4.Forma pracy – przestrzenna (do noszenia/przyłożenia na/do twarzy)

Opis pracy:
1.Każda praca powinna być opatrzona trwale kartą informacyjną z następującymi danymi (z tyłu maski):
a.Imię i nazwisko autora,                   
b.Klasa i wiek ucznia,
c.Nazwa i adres szkoły, nr telefonu,
d.Imię i nazwisko nauczyciela- opiekuna ucznia.
Kryteria oceny:
•Trudność wykonania,
•Wrażenia estetyczne (pomysłowość, atrakcyjność),
•Samodzielność wykonania (pracochłonność),
Składanie prac:
1.Termin składania prac: do 7 lutego 2017r.
2.Prace konkursowe należy wysłać pocztą (odpowiednio zabezpieczoną) lub dostarczyć bezpośrednio do świetlicy szkolnej lub sekretariatu Zespołu Szkół nr 1,
ul. Młodzieży Polskiej 9 w Szczecinie.
Wyniki:
1.Laureaci konkursu i ich opiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie o wynikach oraz terminie odbioru nagród,
2.Zostanie zorganizowana wystawa prac konkursowych dnia  10 lutego 2017r. (piątek)
3.Pracę będzie oceniała komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
4.Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania i wykorzystania złożonych prac. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
Organizatorzy konkursu:           
mgr Ewa Lipska
mgr Barbara Rachuta