SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65 W SZCZECINIE
ul. Młodzieży Polskiej 9 w Szczecinie
ogłasza
V MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
„Najpiękniejsza Maska Karnawałowa

Cele konkursu:
- rozwijanie kreatywności, wrażliwości artystycznej oraz uzdolnień dzieci i młodzieży,
- pielęgnowanie tradycji karnawałowych,
- wzbogacenie i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

REGULAMIN
Warunki uczestnictwa:
1.Z każdej szkoły, z jednego poziomu edukacyjnego można  zgłosić/ wysłać maksymalnie 5 prac plastycznych.
2.Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:
a.I kategoria – uczniowie klas I-III Szkół Podstawowych
b.II kategoria – uczniowie klas IV-VIII Szkół Podstawowych
3.Technika pracy  - dowolna (wyklejana, naklejana, wydzierana, z użyciem tkaniny, papieru, cekinów, piór itp.)
4.Forma pracy – przestrzenna (do noszenia/przyłożenia na/do twarzy)

Opis pracy:
1.Każda praca powinna być opatrzona trwale kartą informacyjną z następującymi danymi (z tyłu maski):
a.Imię i nazwisko autora,                   
b.Klasa i wiek ucznia,
c.Nazwa i adres szkoły, nr telefonu,
d.Imię i nazwisko nauczyciela- opiekuna ucznia.
Kryteria oceny:
•Trudność wykonania,
•Wrażenia estetyczne (pomysłowość, atrakcyjność),
•Samodzielność wykonania (pracochłonność),
Składanie prac:
1.Termin składania prac: do 24 stycznia 2019r.
2.Prace konkursowe należy wysłać pocztą (odpowiednio zabezpieczoną) lub dostarczyć bezpośrednio do świetlicy szkolnej lub sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 65,
ul. Młodzieży Polskiej 9 w Szczecinie.
Wyniki:
1.Laureaci konkursu i ich opiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie o wynikach oraz terminie odbioru nagród,
2.Zostanie zorganizowana wystawa prac konkursowych dnia  25 stycznia 2018r. (piątek)
3.Pracę będzie oceniała komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
4.Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania i wykorzystania złożonych prac. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

Organizatorzy konkursu:           
mgr Ewa Lipska-Szymańska
mgr Barbara Rachuta

---

Klauzula informacyjna

 

1. Administratorem danych osobowych jest […]. Z Administratorem można skontaktować się listownie: […], e-mailowo: […] oraz telefonicznie: […].

2. Inspektorem Ochrony Danych jest […], z którym można się skontaktować e-mailowo: […] oraz telefonicznie: […].

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu, a także w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z organizowanym przez placówkę konkursem.

4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

5.  Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca realizacji wszystkich obowiązków wynikających z organizacji konkursu lub do czasu wycofania zgody.

6.   Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.   Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.  Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

9.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.