Regulamin Działania Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie.

Na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, z późn. zm.) oraz Statutu Szkoły wprowadza się Uchwałą Rady Rodziców niniejszy Regulamin.

 

I.     Postanowienia ogólne
§ 1

1.     Rada Rodziców, zwana dalej „Radą” reprezentuje ogół rodziców uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa nr 65 im. prof. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego i Gimnazjum nr 23 im. prof. Mieczysława Jasnowskiego.
2.    Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

§ 2

1.    Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.
2.    Kadencja Rady trwa rok.
3.    W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.
4.    Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.

§ 3

Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco – doradczy.

II.    Wybory do Rady
§ 4

1.    Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
2.    Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie radę oddziałową.
3.    Rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności rady oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.
4.    Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.

§ 5

Wybory rad oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wychodzić osoby kandydujące do rady oddziałowej.

§ 6

Wybory odbywają się w głosowaniu na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

§ 7

1.  Przedstawiciela rady oddziałowej do Rady Rodziców szkoły wybiera ogół rodziców uczestniczących w zebraniu w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków rady oddziałowej.

§ 8

1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora.
2. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

III. Władze Rady
§ 9

Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

§ 10

1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
2. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.

IV. Posiedzenia Rady
§ 11

1. Posiedzenie Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu.
3. Posiedzenie Rady mogą być zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora Rady Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego.

§ 12

1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego. Członkowie Rady, na 7 dni przed posiedzeniem, otrzymują projekt obrad. Projekt porządku zamieszczony jest także na stronie internetowej szkoły.
2. Posiedzenie Rady są prowadzone przez przewodniczącego.
3. W posiedzeniach rady może brać udział z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
4. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.

§ 13

1. Posiedzenie Rady są protokołowane.
2. Protokoły z posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.
V. Podejmowanie uchwał

§ 14

1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

§ 15

Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§ 16

Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.
VI. Prawa i obowiązki członków Rady

§ 17

1. Członkowie Rady mają prawo:
1) Dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczące spraw personalnych
2) Wypowiadanie swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły.
3) Głosowanie na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.

VII. Fundusze Rady
§ 18

Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.

§ 19

Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada w preliminarzu budżetowym.

§ 20

Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:
1) Dyrektor
2) Rada Pedagogiczna
3) Samorząd Uczniowski

§ 21

1.  Rada ma wydzielone konto bankowe.
2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez upoważnienie osoby: przewodniczącego, skarbnika, dyrektora szkoły, głównego księgowego

VIII. Postanowienia końcowe
§ 22

Rada Rodziców posługuje się pieczęcią podłużną o następującej treści
RADA RODZICÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ nr 1
ul. Mł. Polskiej 23
70-774 Szczecin
Tel/fax (91) 4613-940
a także pieczęcią do operacji finansowych, taką jak w/w z dodatkiem numeru konta bankowego.

§ 23

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ nr 1                                  PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW