Przyjęcia uczniów do świetlicy (Klubu Malucha) dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku rodziców/prawnych opiekunów dziecka na karcie zgłoszenia. Zgodnie z prawem oświatowym zajęcia świetlicowe zapewnione są dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców, dlatego też do karty zgłoszenia należy dołączyć zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców.

Wzory karty zgłoszenia i zaświadczenia o zatrudnieniu są dostępne na stronie internetowej szkoły lub na portierni w formie papierowej.
Od 30.08.2018 r. wychowawcy świetlicy będą przyjmować komplet wypełnionych dokumentów i zapisywać uczniów do świetlicy.

Wzory dokumentów do pobrania: