Przyjęcia uczniów do świetlicy (Klubu Malucha) dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku rodziców/prawnych opiekunów dziecka na karcie zapisu dziecka do świetlicy. Zgodnie z prawem oświatowym zajęcia świetlicowe zapewnione są dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców.
Wzory karty zapisu dziecka do świetlicy są dostępne na stronie internetowej szkoły lub w formie papierowej w świetlicy i na portierni.

Od 30.08.2019 r. wychowawcy świetlicy będą przyjmować wypełnione dokumenty i zapisywać uczniów do świetlicy.
Wzór dokumentu do pobrania:
Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej