Specyfikacja warunków przetargu na wynajem pomieszczeń znajdujących się
w Szkole Podstawowej nr 65 w Szczecinie z siedzibą przy ul. Młodzieży Polskiej 9
w roku szkolnym 2018/2019

Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r., Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. oraz Uchwały Rady Miasta Nr VIII/128/15 z dnia 18 czerwca 2015r.), Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 65 w Szczecinie z siedzibą przy ul. Młodzieży Polskiej 9 ogłasza niniejszym przetarg na wynajem pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły.

1. Przedmiotem przetargu jest wynajem pomieszczeń znajdujących się w Szkole Podstawowej nr 65 w Szczecinie z siedzibą przy ul. Młodzieży Polskiej 9:
a) hala sportowa o powierzchni 600 m² – udostępniana w dniach:
w poniedziałek od godziny 18.00 do 21.00
we wtorek od godziny 20.00 do 21.00
w środę od godziny 18.00 do 19.00
w czwartek od godziny 20.00 do 21.00
w piątek od godziny 17.00 do 21.00
w sobotę od godziny  9.00 do 12.00 i od 14.00 do 21.00
w niedzielę od godziny 10:00 – 18:00
w celu prowadzenia działalności sportowej w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku
b) sala gimnastyczna o powierzchni 160 m² – udostępniana w dniach:
w poniedziałek od 18.00 do 20.00
we wtorek od 16.00 do 18.00
w czwartek od 16.00 do 18.00
w piątek od 19.00 do 20.00
w sobotę od 9:00 – 18.00
w celu prowadzenia treningów sportowych, sztuki walki, tańca, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku
c) sala gimnastyczna mała o powierzchni ok. 100 m² - udostępniana
od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 – 20:00 w celach prowadzenia zajęć tanecznych i rekreacji, w systemie godzinowym
d) sale lekcyjne o pow. ok. 50 m²
- udostępniane od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 – 20:00 w celu prowadzenia działalności edukacyjnej, w systemie godzinowym
e) lokal użytkowy nr 205 z przeznaczeniem na gabinet lekarski 
- udostępniany od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 – 20:00 ,

2.Minimalne stawki za godzinę wynajmu poszczególnych pomieszczeń wynoszą:
a) sala gimnastyczna 600 m²- 110,00 zł brutto za godz. zegarową
b) sala gimnastyczna 160 m²- 60,00 zł brutto za godz. zegarową
c) sala gimnastyczna mała100 m² - 35,00 zł brutto za godz. zegarową
d) sala lekcyjna - 25,00 zł brutto za godz. zegarową
e) lokal użytkowy nr 205 - 600zł brutto miesięcznie

3. Wymienione wyżej stawki nie dotyczą wynajmów okazjonalnych ( jednorazowych).

4. Pomieszczenia wynajmuje się wraz z prawem do wspólnego korzystania z sanitariatów, szatni i mediów.
Warunki przetargu:
1. Ofertę można złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie papierowej w sekretariacie szkoły w dni robocze w godz. 9:00 – 15:00
2.Na ofertę składają się:
- oferta cenowa sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu,
- zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru (nie starszy niż trzy miesiące),
- kserokopia dowodu osobistego (dla osób fizycznych).
3.Dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez oferenta (osobę podpisującą ofertę) „ za zgodność z oryginałem”.
4. Termin składania ofert – do 30.08.2018 r. do godz. 15.00
5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.08.2018 r. godz. 13:00
6. Oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 65 w Szczecinie.
7. Kryterium wyboru ofert jest wysokość stawki czynszu za godzinę wynajmu pomieszczenia. Oferta z najwyższą stawką zostanie uznana za najkorzystniejszą.
8.W przypadku złożenia ofert z taką samą stawką czynszu za wynajem oferenci, którzy złożyli te oferty zostaną wezwani do złożenia dodatkowych ofert w wyznaczonym terminie.
9.Wyniki przetargu ogłoszone zostaną niezwłocznie po zakończeniu pracy komisji, poprzez wywieszenie ich w siedzibie i na stronie internetowej szkoły (www.sp65.szczecin.pl).
10.Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji przetargu, w terminie wskazanym przez Dyrektora szkoły.
11.Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy , wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert.
12.Umowa zostanie zawarta na czas określony.
13.Wynajmujący zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
14.Wynajmujący zastrzega sobie prawo podwyższenia czynszu w przypadku wzrostu cen za media.

Wyjaśnienia i informacje
1.Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Blanka Podsiadły kierownik gospodarczy tel. 091 4613940 wew. 21 w godz. 8:00 do 14:00 .
2.Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
3.Ogłoszenie wraz załącznikami dostępne jest :
- w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 65 w Szczecinie ul. Młodzieży Polskiej 9,
- na stronie internetowej szkoły www.sp65.szczecin.pl

Załączniki do ogłoszenia o przetargu na wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 65 w Szczecinie.
1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – projekt umowy

Beata Wierzba – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 65 w Szczecinie