• W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

    1. Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców/opiekunów prawnych jest Szkoła Podstawowa nr 65 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Młodzieży Polskiej 9, 70-744 Szczecin, e-mailowo: sp65@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: 91 46 13 940.
    2. Z Inspektorem Ochrony Danych oraz jego zastępcą można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: 91 85 22 093.
    3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
     1. art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, korzystania z usług Microsoft Office 365, żywienia uczniów, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zawarcia umowy ubezpieczenia NNW;
     2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59) takich, jak prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, prowadzenie zadań z zakresu opieki pielęgniarskiej, żywienie uczniów, prowadzenie zajęć dodatkowych, realizacja zadań z zakresu BHP, wypożyczanie książek z biblioteki szkolnej, prowadzenie świetlicy szkolnej;
     3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez placówkę, w tym w związku ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i mienia placówki;
     4. Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia uczniów, prowadzenia ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacji procesu nauczania, realizacji zadań z zakresu BHP.
    4. Dane osobowe uczniów mogą być przetwarzane z wykorzystaniem rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych oraz przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub w dowolnym innym kraju, w którym Microsoft lub Podmioty Podprzetwarzające Microsoft prowadzą działalność. Wszystkie przypadki przekazywania danych przez Microsoft poza Unię Europejską, Europejski Obszar Gospodarczy i Szwajcarię będą podlegać Standardowym Klauzulom Umownym zgodnym z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępnymi pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products w części Online Services Data Protection Addendum (DPA).
    5. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora w związku z przetwarzaniem danych to zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników, a także ochrony mienia placówki oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury informatycznej w szkole.
    6. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania, m.in. firmie Microsoft.
    7. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez placówkę.
    8. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
    9. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
    10. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
    11. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. W celu uczęszczania ucznia do placówki są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez placówkę względem ucznia. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez placówkę względem ucznia.

     

    Informacja o Inspektorze Ochrony Danych

    Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 65 w Szczecinie z dniem 07.04.2023r. jest Rafał Majuda, z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.

    Zastępcą Inspektora Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 65 w Szczecnie z dniem 07.04.2023r. jest Agnieszka Marciniak z którą możan się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.