• Specyfikacja warunków przetargu na wynajem pomieszczeń znajdujących się 
    w Szkole Podstawowej nr 65 w Szczecinie z siedzibą przy ul. Młodzieży Polskiej 9 
    w roku szkolnym 2022/2023
    .

    Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r., Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r., Uchwała Rady Miasta Nr XLI/1025/09 z dnia 23 listopada 2009 r., Uchwała Rady Miasta Nr XIX/530/12 z dnia 4 czerwca 2012 r., oraz Uchwała Rady Miasta Nr VIII/128/15 z dnia 26 maja 2015r.), Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 65 w Szczecinie z siedzibą przy ul. Młodzieży Polskiej 9 ogłasza niniejszym przetarg na wynajem pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły. 

    1. Przedmiotem przetargu jest wynajem pomieszczeń znajdujących się w Szkole Podstawowej nr 65 w Szczecinie z siedzibą przy ul. Młodzieży Polskiej 9:

    a) hala sportowa o powierzchni 600 m² – udostępniana w dniach: 

    w poniedziałek od godziny 19.00 do 21.00

    we wtorek od godziny 19.00 do 21.00 

    w środę od godziny 19.00 do 21.00

    w czwartek od godziny 19.00 do 21.00

    w piątek od godziny 17.00 do 18.00

    w celu prowadzenia działalności sportowej w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

    b) sala gimnastyczna o powierzchni 160 m² – udostępniana w dniach: 

    w poniedziałek od 16.00 do 20.00 

    we wtorek od 16.00 do 18.00

    w czwartek od 16.00 do 18.00 

    w piątek od 19.00 do 20.00

    w celu prowadzenia treningów sportowych, sztuki walki, tańca, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

    c) sala gimnastyczna mała o powierzchni ok. 100 m2

    - udostępniana od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 – 20:00 w celach prowadzenia zajęć tanecznych i rekreacji, w systemie godzinowym

    d) sale lekcyjne o pow. ok. 50 m²

    - udostępniane od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 – 20:00 w celu prowadzenia działalności edukacyjnej, w systemie godzinowym 

    e) lokal użytkowy o powierzchni 12 m² z przeznaczeniem na sklepik

    - udostępniany od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 17:00

    2. Minimalne stawki za godzinę wynajmu poszczególnych pomieszczeń wynoszą: 

    a) sala gimnastyczna 600 m²- 150,00 zł brutto za godz. Zegarową

    ) sala gimnastyczna 160 m²- 80,00 zł brutto za godz. Zegarową

    c) sala gimnastyczna mała - 50,00 zł brutto za godz. Zegarową

    d) sala lekcyjna - 35,00 zł brutto za godz. Zegarową

    e) lokal użytkowy na sklepik – 500 zł brutto miesięcznie.

    3. Wymienione wyżej stawki nie dotyczą wynajmów okazjonalnych (jednorazowych).

    4. Pomieszczenia wynajmuje się wraz z prawem do wspólnego korzystania z sanitariatów, szatni i mediów. 

    Warunki przetargu:

    1. Ofertę można złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy: sp65@miasto.szczecin.pl lub w formie papierowej w sekretariacie szkoły w dni robocze w godz. 9:00 – 15:00. 

    2. Na ofertę składają się:

    - oferta cenowa sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu,

    - zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru (nie starszy niż trzy miesiące),

    - kserokopia dowodu osobistego (dla osób fizycznych).

    3. Dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez oferenta (osobę podpisującą ofertę) „ za zgodność z oryginałem”.

    4. Termin składania ofert – do 25.08.2022 r. do godz. 15.00 

    5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.08.2022 r. godz. 13:00 

    6. Oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 65 w Szczecinie. 

    7. Kryterium wyboru ofert jest wysokość stawki czynszu za godzinę wynajmu pomieszczenia. Oferta z najwyższą stawką zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

    8. W przypadku złożenia ofert z taką samą stawką czynszu za wynajem oferenci, którzy złożyli te oferty zostaną wezwani do złożenia dodatkowych ofert w wyznaczonym terminie. 

    9. Wyniki przetargu ogłoszone zostaną niezwłocznie po zakończeniu pracy komisji, poprzez wywieszenie ich w siedzibie i na stronie internetowej szkoły (www.sp65.szczecin.pl). 

    10. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji przetargu, w terminie wskazanym przez Dyrektora szkoły. 

    11. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert. 

    12. Umowa zostanie zawarta na czas określony. 

    13. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 

    14. Wynajmujący zastrzega sobie prawo podwyższenia czynszu w przypadku wzrostu cen za media. 

    Wyjaśnienia i informacje 

    1. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest pani Blanka Podsiadły tel. 091 4613940 wew. 21 w godz. 8.00 do 14.00. 

    2. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 

    3. Ogłoszenie wraz załącznikami dostępne jest : 

    - w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 65 w Szczecinie ul. Młodzieży Polskiej 9, 

    - na stronie internetowej szkoły www.sp65.szczecin.pl 

    Załączniki do ogłoszenia o przetargu na wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 65 w Szczecinie. 

    zalacznik_nr_1_-_formularz_ofertowy.doc

    zalacznik_nr_2_-_wzor_umowy.docx

    Beata Wierzba – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 65 w Szczecinie