• Specyfikacja warunków przetargu na wynajem pomieszczeń znajdujących się

    w Szkole Podstawowej nr 65 w Szczecinie z siedzibą przy ul. Młodzieży Polskiej 9

    w roku szkolnym 2023/2024.

     

    Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin nr LXIII/1169/06 z dnia16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (z późn.zm.) Uchwała Rady Miasta Nr XII/344/07 z dnia30 lipca 2007 r., Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r., Uchwała Rady Miasta Nr XLI/1025/09 z dnia 23 listopada 200r.UchwałaRadyMiastaNrXIX/530/12 z dnia 4 czerwca 2012 r., oraz Uchwała Rady Miasta Nr VIII/128/15 z dnia 26 maja 2015r), Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 65 w Szczecinie z siedzibą przy ul Młodzieży Polskiej 9 ogłasza niniejszym przetarg na wynajem pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły.

    1. Przedmiotem przetargu jest wynajem :

    - sali lekcyjnej nr 244 o pow.53m2 znajdującej się w Szkole Podstawowej nr65 w Szczecinie z siedzibą przy ul. Młodzieży Polskiej udostępniana :

     -w poniedziałki od godz13:30 do godz.18:00

    w celu prowadzenia działalności edukacyjnej w systemie godzinowym.

    2. Minimalna stawka za godzinę wynajmu sali lekcyjnej wynosi: 30,00 zł netto + VAT za (60min.)

    3. Wymieniona wyżej stawka nie dotyczy wynajmów okazjonalnych (jednorazowych).

    4. Pomieszczenie wynajmuje się wraz z prawem do wspólnego korzystania z sanitariatów i mediów.

    Warunki przetargu:

    1. Ofertę można złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy: sp65@miasto.szczecin.pl lub w formie papierowej w sekretariacie szkoły w dni robocze w godz. 9:00 – 15:00.

    2. Na ofertę składają się:

     - oferta cenowa sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr1 do ogłoszenia o przetargu,

    - zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru (nie starszy niż trzy miesiące),

    - kserokopia dowodu osobistego (dla osób fizycznych).

    3. Dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez oferenta(osobę podpisującą ofertę) „za zgodność z oryginałem”.

    4. Termin składania ofert – do 14.03.2024r. do godz. 15.00 .

    5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.03.2024 r. godz. 13:00

    6. Oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr65 w Szczecinie.

    7. Kryterium wyboru ofert jest wysokość stawki czynszu za godzinę zegarową wynajmu pomieszczenia. Oferta z najwyższą stawką zostanie uznana za najkorzystniejszą.

    8. W przypadku złożenia ofert z taką samą stawką czynszu za wynajem oferenci, którzy złożyli te oferty zostaną wezwani do złożenia dodatkowych ofert w wyznaczonym terminie.

    9. Wyniki przetargu ogłoszone zostaną niezwłocznie po zakończeniu pracy komisji, poprzez wywieszenie ich w siedzibie i na stronie internetowej szkoły (www.sp65.szczecin.pl).

    10. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji przetargu, w terminie wskazanym przez Dyrektora szkoły.

    11. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert.

    12. Umowa zostanie zawarta na czas określony.

    13. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

    14. Wynajmujący zastrzega sobie prawo podwyższenia czynszu w przypadku wzrostu cen za media.

    Wyjaśnienia i informacje

    1. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest pani Blanka Podsiadły, tel. 091 4613940 wew.21 w godz. 8.00 do 14

    2. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

    3. Ogłoszenie wraz załącznikami dostępne jest :

    - w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 65 w Szczecinie ul. Młodzieży Polskiej 9,

    - na stronie internetowej szkoły www.sp65.szczecin.pl Załączniki do ogłoszenia o przetargu na wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 65 w Szczecinie.

     

    zalacznik_nr_1_-_formularz_ofertowy.doc

    załącznik_nr_2_wzor_umowy_czynsz_platny_miesiecznie__z_dolu.docx

     

    Beata Wierzba – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 65 w Szczecinie