• Specyfikacja warunków przetargu na wynajem pomieszczeń znajdujących się 
    w Szkole Podstawowej nr 65 w Szczecinie z siedzibą przy ul. Młodzieży Polskiej 9 
    w roku szkolnym 2023/2024
    .

    Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin nr  LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r., Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r., Uchwała Rady Miasta Nr XLI/1025/09 z dnia 23 listopada 2009 r., Uchwała Rady Miasta Nr XIX/530/12 z dnia 4 czerwca 2012 r., oraz Uchwała Rady Miasta Nr VIII/128/15 z dnia 26 maja 2015r.), Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 65 w Szczecinie z siedzibą przy ul. Młodzieży Polskiej 9 ogłasza niniejszym przetarg na wynajem pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły.

     

    1. Przedmiotem przetargu jest wynajem pomieszczeń znajdujących się w Szkole Podstawowej nr 65 w Szczecinie z siedzibą przy ul. Młodzieży Polskiej 9:

    a) hala sportowa o powierzchni 600 m² – udostępniana w dniach:

    w poniedziałek od godziny 19:00 do 21:00

    we wtorek od godziny 17:00 -18:00 i 19:00 do 21:00

    w środę od godziny19:00 do 21:00

    w czwartek od godziny 17:00 -18:00  i 19:00 do 21:00

    w piątek od godziny 16:00 do 18:00

    w celu prowadzenia działalności sportowej w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

    b) sala gimnastyczna o powierzchni 160 m² – udostępniana w dniach:

    w poniedziałek -----------------

    we wtorek od 16:00 do 18:00

    we środę od godz.-----------------

    w czwartek od 17:00 do 18:00

    w piątek od 16 :00 do 20:00

    w celu prowadzenia treningów sportowych, sztuki walki, tańca, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

    c) sala gimnastyczna mała o powierzchni ok. 100 m2

    - udostępniana od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 – 20:00 w celach prowadzenia zajęć tanecznych i rekreacji, w systemie godzinowym

    d) sale lekcyjne o pow. ok. 53 m²

    - udostępniane od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 – 20:00 w celu prowadzenia działalności edukacyjnej, w systemie godzinowym

    e) lokal użytkowy o powierzchni 12 m² z przeznaczeniem na sklepik

    - udostępniany od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 17:00

    2. Minimalne stawki za godzinę wynajmu poszczególnych pomieszczeń wynoszą:

    a) sala gimnastyczna 600 m² - 130,00 zł netto + VAT  za godz. zegarową (60min.)

    b) sala gimnastyczna 160 m² - 70,00 zł netto+ VAT za godz. zegarową(60min.)

    c) sala gimnastyczna mała - 43,00 zł netto + VAT za godz. zegarową(60min.)

    d) sala lekcyjna - 30,00 zł netto + VAT  za godz. zegarową (60min.)

    e) lokal użytkowy - 500 zł  netto + VAT miesięcznie. 

    3. Wymienione wyżej stawki nie dotyczą wynajmów okazjonalnych (jednorazowych).

    4. Pomieszczenia wynajmuje się wraz z prawem do wspólnego korzystania z sanitariatów, szatni i mediów.

    Warunki przetargu:

    1. Ofertę można złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy: sp65@miasto.szczecin.pl lub w formie papierowej w sekretariacie szkoły w dni robocze w godz. 9:00 – 15:00.

    2. Na ofertę składają się:

    - oferta cenowa sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu,

    - zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru (nie starszy niż trzy miesiące),

    - kserokopia dowodu osobistego (dla osób fizycznych).

    3. Dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez oferenta (osobę podpisującą ofertę) „ za zgodność z oryginałem”.

    4. Termin składania ofert – do 24.08.2023 r. do godz. 15.00

    5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.08.2023 r. godz. 13:00

    6. Oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej  nr65 w Szczecinie.

    7. Kryterium wyboru ofert jest wysokość stawki czynszu za godzinę  zegarową wynajmu pomieszczenia. Oferta z najwyższą stawką zostanie uznana za najkorzystniejszą.

    8. W przypadku złożenia ofert z taką samą stawką czynszu za wynajem oferenci, którzy złożyli te oferty zostaną wezwani do złożenia dodatkowych ofert w wyznaczonym terminie.

    9. Wyniki przetargu ogłoszone zostaną niezwłocznie po zakończeniu pracy komisji, poprzez wywieszenie ich w siedzibie i na stronie internetowej szkoły (www.sp65.szczecin.pl).

    10. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji przetargu, w terminie wskazanym przez Dyrektora szkoły.

    11. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert.

    12. Umowa zostanie zawarta na czas określony.

    13. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

    14. Wynajmujący zastrzega sobie prawo podwyższenia czynszu w przypadku wzrostu cen za media.

    Wyjaśnienia i informacje

    1. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest pani Blanka Podsiadły tel. 091 4613940 wew. 21 w godz. 8.00 do 14.00.

    2. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

    3. Ogłoszenie wraz załącznikami dostępne jest :

    - w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 65 w Szczecinie ul. Młodzieży Polskiej 9,

    - na stronie internetowej szkoły www.sp65.szczecin.pl

    Załączniki do ogłoszenia o przetargu na wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 65 w Szczecinie.

    załącznik_nr_1_-_formularz_ofertowy.doc

    wzór_umowy_czynsz_płatny_miesięcznie__z_dołu.docx

    wzór_umowy_czynsz_płatny_miesięcznie__z_góry.docx

    Beata Wierzba – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 65 w Szczecinie