• Założenia organizacyjne

    1. Świetlica jest czynna w godz. 6.30-17.00 w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne oraz wychowawczo – opiekuńcze w szkole.
    2. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów dziecka na karcie zgłoszenia. Przyjmowani są wyłącznie uczniowie, których obydwoje rodzice/ opiekunowie prawni pracują.
    3. Zapisów dokonujemy w dniu rozpoczęcia roku szkolnego u wychowawców świetlicy.
    4. Rodzice/prawni opiekunowie, których dzieci zostały przyjęte do świetlicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 65 w Szczecinie, który udostępniony jest do wglądu w sekretariacie szkoły, bibliotece, świetlicy, na stronie internetowej szkoły.
    5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.

    II. Zasady funkcjonowania świetlicy

    1. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach. Świetlica prowadzi dzienny rejestr frekwencji zgłaszających się uczniów.
    2. Nauczyciel świetlicy wychodzący z dziećmi poza salę umieszcza na drzwiach świetlicy informację oraz informuje pracownika portierni o aktualnym miejscu pobytu.
    3. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w karcie zgłoszenia ucznia do świetlicy. Ze względu na bezpieczeństwo nauczyciel świetlicy nie pozwala dziecku wyjść ze świetlicy samemu w przypadku telefonicznej prośby oraz informacji słownej samego dziecka lub innej osoby.
    4. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem i określone w karcie zgłoszenia. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców i mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić opiekunowi pełniącemu dyżur.
    5. Opiekunowie odbierający dzieci ze świetlicy, wchodzą do szkoły głównym wejściem, zgłaszają odbiór dziecka pracownikowi portierni, nie wchodzą na teren szkoły.
    6. Rodzice/prawni opiekunowie powiadamiają nauczycieli świetlicy o uczestnictwie ich dzieci w zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły.
    7. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci rodzice powinni poinformować nauczycieli świetlicy o problemach zdrowotnych dziecka.
    8. Dzieci jedzące obiady są wysyłane samodzielnie do stołówki szkolnej zgodnie z ustalonym harmonogramem wydawania posiłków, w pozostałym czasie schodzą do stołówki pod opieka nauczyciela świetlicy.
    9. Nauczyciel świetlicy nie odpowiada za dziecko, które samowolnie opuściło teren szkoły w czasie, kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej.
    10. Opiekunowie świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty osobiste uczniów (np. telefonów komórkowych, urządzeń typu Mp3, PSP itp. elektronicznych zabawek).
    11. Wszelkich zmian dotyczących informacji zawartych w Karcie zgłoszenia ucznia do świetlicy mogą dokonać wyłącznie rodzice/ opiekunowie prawni – potwierdzając czytelnym podpisem i datą.

     

    III. Obowiązki uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej.

    1. Po przyjściu do świetlicy zgłaszam swoją obecność u wychowawcy świetlicy.
    2. Wychodzimy ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela – opiekuna świetlicy.
    3. Wszyscy dbamy o wygląd, ład i porządek na świetlicy. Szanujemy wyposażenie szkoły i własność innych dzieci. Dbamy o porządek i estetyczny wygląd sali. Sprzątamy po sobie. Pamiętamy, że każda rzecz ma swoje miejsce.
    4. Uczeń zobowiązany jest pozostawiać tornister, ubranie wierzchnie oraz inne rzeczy, które przy sobie posiada w wyznaczonym miejscu w szatni świetlicy.
    5. Regularnie i aktywnie uczestniczymy w zajęciach zorganizowanych w świetlicy szkolnej.
    6. Zachowujemy się tak, aby nie przeszkadzać innym w nauce i zabawie.
    7. Respektujemy polecenia nauczycieli świetlicy.
    8. Stosujemy się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy szkolnej. Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.
    9. Jesteśmy kulturalni. Używamy zwrotów grzecznościowych.
    10. Zachowujemy się tak, aby nie sprawiać przykrości koleżankom i kolegom oraz pracownikom szkoły. Odnosimy się z szacunkiem do innych, zarówno dorosłych, jaki dzieci.