Niniejszym informujemy iż zgodnie z  Zarządzeniem Nr 392/21 Prezydenta Miasta Szczecina  z dnia 30 lipca 2021 r.  dzienną  stawkę żywieniową w oddziałach przedszkolnych  ustala się na   kwotę 8.50 zł od dnia 01/09/2021.

 „§ 3.1. Opłatę za wyżywienie wnosi się do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym, na rachunek bankowy lub w kasie przedszkola publicznego, publicznej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi. W przypadku, gdy ten dzień jest dniem wolnym od pracy, za ostatni dzień płatności uznaje się najbliższy dzień roboczy.”