Projekt „POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE” w Szkole Podstawowej nr 65 w Szczecinie

W okresie 02.01.2022 – 24.06.2022 w Szkole Podstawowej nr 65 w Szczecinie realizowany jest projekt pn. „POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE” 


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID – 19

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 

Celem projektu jest podejmowanie działań mających na celu poprawę jakości kształcenia i wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i uczennic, mające na celu minimalizowanie negatywnych skutków związanych z występowaniem COVID-19. 

W ramach realizowane są następujące formy wsparcia:

W ramach realizowane są następujące formy wsparcia:

Zajęcia korekcyjno –kompensacyjne

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z klas 1-3
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów z klas 4-8
Zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze z matematyki dla uczniów z klas 4-8
Zajęcia logopedyczne
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne
Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się
Zajęcia rozwijające uzdolnienia – język angielski
Indywidualne porady i konsultacje z psychologiem

Wsparciem objęto 117 uczniów.