W czasie jednej z godzin wychowawczych w klasie 4e odbyła się pogadanka na temat „Uzależnień” w otaczającym świecie, którą przeprowadziła p.pedagog Urszula Sowińska.
Dzieci z dużym zainteresowanie słuchały i odpowiadały na pytania, czytały przyniesione materiały. Na koniec wzięły udział w ankiecie, w której wykorzystały wiedzę zdobytą podczas lekcji.

Uczniowie klas O – I spotkali się z paniami ze Straży Miejskiej. Strażniczki  przeprowadziły z przedszkolakami i pierwszoklasistami zajęcia, na których przekazali  zasady bezpiecznego zachowania podczas kontaktu z bezpańskim psem.

10 października uczniowie klasy 6A  udali się do Urzędu Wojewódzkiego by poznać zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia przeprowadzili studenci III roku Ratownictwa Medycznego pod opieką wykładowców, w ramach współpracy urzędu z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

W klasach czwartych panie ze Straży Miejskiej przeprowadziły warsztaty na temat agresji i przemocy rówieśniczej.  Głównym celem zajęć było wyposażenie uczniów w wiedzę na temat mechanizmów powstawania agresji i przemocy. W trakcie pogadanki dzieci  zapoznały się ze zjawiskiem cyberprzemocy.
Zajęcia miały również na celu wypracowanie u uczniów umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia oraz  promowanie idei konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w szkole.  

U. Sowińska

Uczniowie klas szóstych mieli okazję uczestniczyć w  warsztatach pod hasłem : „Style uczenia się”. Dwugodzinne zajęcia poprowadziły panie psycholog i pedagog: Urszula Ciawłowska - Ziętek oraz Magdalena Bagińska z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w Szczecinie.
Dzieci po zakończeniu zajęć dowiedziały się czy ich style uczenia się to – słuchowiec, wzrokowiec, czy kinestetyk

  U. Sowińska